basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg

Bescherming gegevens

In 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze geeft personen meer rechten en organisaties meer plichten om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan.

In het kader van de AVG is onder andere het delen van gegevens met derden geregeld. Soms wordt de school gevraagd om leerlinggegevens te verstrekken aan derden, bijvoorbeeld het Ministerie van Onderwijs of het samenwerkingsverband Passend Onderwijs, die deze gegevens mogen opvragen met het oog op de publieke taak die zij uitoefenen. Dit is in de wet benoemd. Soms worden gegevens gedeeld met partijen met wie de school een overeenkomst heeft, bijvoorbeeld de leverancier van leermiddelen. Deze gegevensverwerkingen vinden plaats met het oog op het geven van onderwijs en individuele schoolbegeleiding. In deze situaties is geen voorafgaande toestemming van ouders nodig. Uiteraard worden de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruikt dan waarvoor ze zijn verstrekt en zijn derden gebonden aan door de school opgelegde geheimhoudingsplicht. Een overzicht van instanties en organisaties met wie de school in voorkomende gevallen persoonsgegevens deelt vindt u in het register van verwerkingsactiviteiten. Dit kunt u verkrijgen via functionarisgegevensbescherming@psg.nl.