basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg

Klachtenregeling

Elke leerling en elke ouder heeft klachtrecht. De klachtenregeling van de PSG vermeldt op welke wijze u uw klacht kunt indienen. Bovendien wordt aangegeven hoe de procedure verloopt en welke reactietermijnen er zijn. De regeling is van toepassing op alle PSG-scholen. Wij gaan bij de klachtafhandeling uit van het principe dat allereerst geprobeerd wordt met de directbetrokkene of met de direct-leidinggevende tot een oplossing te komen. De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken op school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerling, personeel en schoolleiding weggenomen worden. Wanneer dat onverhoopt niet lukt, kan een klacht worden ingediend bij het bevoegd gezag van de PSG.


Purmerendse ScholenGroep
t.a.v. de directeur-bestuurder
Postbus 659
1440 AR Purmerend

 

De Klachtenregeling is in de Schoolgids (gepubliceerd op www.psg.nl) opgenomen.


Een voorbeeld ter verduidelijking:
Een leerling heeft een ernstig probleem op school. Allereerst dient dan op de eigen school via bijvoorbeeld de mentor of de afdelingsleider naar een oplossing gezocht te worden. Betreft het probleem de mentor of de afdelingsleider dan kunt u om bemiddeling van de schooldirecteur verzoeken. Als genoemde stappen niet tot een bevredigende afhandeling hebben geleid voor de klager, staat de weg open voor het indienen van een klacht.

Het zal duidelijk zijn dat afhankelijk van de ernst van de zaak tussenstappen kunnen worden overgeslagen en de klacht onmiddellijk op het hoogste niveau dient te worden behandeld.

Neemt u bij twijfel over de te volgen procedure contact op met de schooldirecteur of de klachtencoördinator van de PSG (blc@psg.nl).


Examens

Voor klachten over het schoolexamen (Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en het Centraal Examen verwijzen wij naar het examenreglement PSG dat o.a. op www.psg.nl/praktische-informatie wordt gepubliceerd. Er is een speciale commissie voor het examen (de ‘commissie van beroep examens’) met een externe voorzitter - waarin ook de ouders zijn vertegenwoordigd - die in laatste instantie beslist over een ingediend beroep. Indien er sprake is van zaken die niet voorzien zijn, dan beslist de directeur-bestuurder.


Externe vertrouwenspersonen

Het is belangrijk dat onze leerlingen en medewerkers zich veilig en prettig voelen op school. Toch kunnen er dingen gebeuren die dat gevoel aantasten. Binnen de PSG worden veruit de meeste klachten en problemen over omgangsvormen of grensoverschrijdend gedrag intern opgelost, bijvoorbeeld via de mentor of de leidinggevende.

Bij klachten die te maken hebben met discriminatie, pesten, (seksuele) intimidatie of andere misdragingen kan er contact worden opgenomen met de interne vertrouwenspersonen. Elke school heeft twee interne vertrouwenspersonen (zie ook punt 7). Soms is het echter lastig om een klacht op school te melden. Dat is het moment om contact te leggen met een externe vertrouwenspersoon.

De PSG heeft een externe vertrouwenspersoon aangezocht. Zij is onafhankelijk en werkt tevens als arts bij GGD Zaanstreek Waterland:

  • Mevrouw A. Jorna (Anneke).
    Telefoon 0299-714848
    e-mail: ajorna@ggdzw.nl