basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg

Medezeggenschap

De structuur van de medezeggenschap volgt de inrichting van de organisatie. Er is een (centrale) medezeggenschapsraad op PSG niveau en er zijn deelraden per school. Voorts kan er op campusniveau overleg plaatsvinden. De inrichting van de medezeggenschap is vastgelegd in het medezeggenschapsstatuut. In de medezeggenschapsraad hebben leden gekozen uit en door het personeel, de ouders en leerlingen zitting. De medezeggenschapsraad heeft met betrekking tot een groot aantal zaken instemmings- dan wel adviesrecht. De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS) het medezeggenschapsreglement, de CAO-VO en de Arbowet. De werkwijze van de medezeggenschapsraad is neergelegd in een huishoudelijk reglement. Naast medezeggenschap van medewerkers, hecht de PSG groot belang aan de actieve participatie van leerlingen en ouders.