basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg

Preventie

Kostbare bezittingen kunnen beter thuis worden gelaten. Vooral tijdens de dagen dat er gymles is of bij toernooien, is het veiliger als dure spullen thuis blijven of zijn opgeborgen in het kluisje. De school stelt zich dan ook niet aansprakelijk voor zoekraken, beschadiging of diefstal van eigendommen van de leerlingen, ook niet uit kluisjes. Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan om zonder toezicht van een docent toestellen, hulpmiddelen of sportmaterialen te gebruiken.


Excursies en vergelijkbare activiteiten buiten de school

Alle regels met betrekking tot het gedrag in en rond de school gelden (voor zover van toepassing) ook tijdens excursies en andere vergelijkbare activiteiten, ongeacht of deze zich tijdens de lesuren of daarbuiten afspelen. Het gaat dan vooral om regels met betrekking tot alcohol/drugs, aansprakelijkheid ten aanzien van toegebrachte schade en dergelijke. De organisatoren van een excursie/activiteit kunnen daarnaast per geval speciale regels opstellen die vooraf aan de deelnemers zullen worden bekendgemaakt. Leerlingen die niet aan een bepaalde activiteit deelnemen, moeten als regel tijdens hun normale (vervallen) lesuren vervangende werkzaamheden uitvoeren.

 

Meerderjarige leerlingen

Leerlingen van 18 jaar en ouder zijn bij wet meerderjarig. Deze leerlingen zijn ondertekeningsbevoegd. Dit betekent dat hun handtekening als rechtsgeldig wordt geaccepteerd. Zij zijn geheel verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun eigen doen en laten op school. De plicht om alle voor hen geldende lessen bij te wonen, blijft ook voor hen bestaan en vloeit voort uit het feit dat zij zichzelf als leerling hebben ingeschreven.

Overigens zal genoemde ondertekeningbevoegdheid van de meerderjarige leerling binnen schoolverband alleen uitgeoefend kunnen worden nadat de school van de ouders/verzorgers hiervoor een schriftelijke akkoordverklaring heeft ontvangen.


Acceptatie regels

Inschrijving als leerling houdt in dat men de regels op school accepteert. In kwesties waar deze regelgeving niet of ten dele in voorziet, alsmede interpretatiekwesties, beslist de schoolleiding. Ouders en/of leerlingen die geconfronteerd worden met beslissingen en/of sancties die uit deze regelgeving voortvloeien, kunnen in laatste instantie een beroep doen op de klachtencommissie die is ingesteld voor de PSG. Alle leerlingen, ouders en verzorgers worden geacht op de hoogte te zijn van de schoolregels. Deze staan vermeld in de jaarboekjes en in de Schoolgids van de PSG.