basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg

Toelating scholen PSG


Advisering primair onderwijs

Basisscholen geven in een schooladvies aan welk type voortgezet onderwijs het beste bij een leerling past. Daarbij kijkt de basisschool onder andere naar:

  • De aanleg en talenten van een leerling.
  • De leerprestaties.
  • De ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode.
  • De concentratie, motivatie en het doorzettingsvermogen van een leerling.


Het advies van de basisschool is leidend en bindend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs op de scholen van de Purmerendse ScholenGroep.

Alle gegevens die worden aangeleverd in het (digitale) onderwijskundig rapport vormen de onderbouwing van het advies van de basisschool. Dat geldt ook voor de testuitslagen uit de Waterlandse Overstap en de gegevens van het leerling volgsysteem (LVS) gedurende de schoolloopbaan van de leerling. De toetsuitslagen leveren gegevens op met betrekking tot de cognitieve capaciteiten, de sociaal-emotionele stabiliteit en de leervorderingen in de domeinen begrijpend lezen, technisch lezen, spelling en rekenen/ wiskunde. Op basis van al deze gegevens kan de basisschool een gedegen schooladvies geven.

Scholen in het primair en voortgezet onderwijs in de regio Waterland hebben zich verenigd in het samenwerkingsverband VO/SVO Waterland. Samen hebben zij de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs vastgelegd in een protocol; de zgn. Waterlandse Overstap. Dit protocol is de basis voor de “Procedure overstap primair – voortgezet onderwijs voor de scholen van de Purmerendse ScholenGroep schooljaar 2019-2020”.


Inschrijving op één van de opleidingen op de PSG scholen

Inschrijving op een van de scholen van de PSG kan met het online inschrijfformulier dat via onze schoolwebsites en www.psg.nl toegankelijk is. Let op! De benodigde inschrijfcode staat in het digitaal onderwijskundig rapport dat door de basisschool wordt verstrekt.


Zorgplicht

In het kader van passend onderwijs zullen onze scholen beoordelen of aan de ingeschreven leerling de zorg geboden kan worden die deze leerling op basis van het advies nodig heeft. Mocht dat niet het geval zijn, dan zal er bekeken worden of bij één van de andere opleidingen van de PSG wel de passende ondersteuning geboden worden. Eventueel kan via het Samenwerkingsverband een andere school gezocht worden (zie Waterlandse Overstap). Uiteraard doen we dit alleen in goed overleg met de ouders en de basisschool.

Meer informatie vindt u in de Procedure overstap primair – voortgezet onderwijs voor de scholen van de Purmerendse ScholenGroep die is gepubliceerd op de website van de PSG: www.psg.nl.