basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg

Veiligheid

Waar veel mensen binnen de beperkte ruimte van een school aanwezig zijn, is veiligheid van groot belang. Je moet je in school veilig kunnen voelen, in de lessen, op de gangen en trappen, maar ook op de pleinen. De zorg voor de veiligheid is een verantwoordelijkheid voor ons allemaal en het is de taak van de school om daarop toe te zien. Helaas kan de school deze taak niet uitoefenen zonder regels te stellen. Die regels betekenen dat niet iedereen zomaar alles kan doen. Dat gaat op in de maatschappij en dus ook op school; regels beschermen onze vrijheid. Maar bedenk daarbij dat jouw vrijheid ophoudt, waar die van een ander begint!

Schoolleiding en medewerkers dragen zorg voor de veiligheid van de school en haar omgeving voor alle leerlingen. Zij voorkomen pesten, agressie en geweld in elke vorm en treden zo nodig snel en adequaat op. Dit is zichtbaar doordat leerlingen, leraren, schoolleiding en overig personeel respectvol en betrokken met elkaar omgaan. Er is geen sprake van stelselmatige strijdigheid met basiswaarden in de uitingen van leerlingen en leraren.

De leraren leren leerlingen sociale vaardigheden aan en tonen voorbeeldgedrag. Onder veiligheid wordt verstaan de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen. De school heeft daarvoor een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen, registreren, afhandelen en evalueren van incidenten. Het beleid voorziet ook in een jaarlijkse meting van de veiligheidsbeleving van de leerlingen. Ook de ouders worden jaarlijks bevraagd naar de beleving van veiligheid op de school van hun kind. Van de resultaten van het onderzoek en het plan van de school om de veiligheid nog meer te verbeteren worden zowel de leerlingen als de ouders op de hoogte gesteld. Elke school heeft een anti-pestprotocol en een anti-pest-coördinator die aanspreekpunt is als het gaat om pesten.

Onze regels

In deze paragraaf wordt een aantal aspecten van veiligheid nader onder de loep genomen. Het spreekt vanzelf dat veiligheid op school zich niet beperkt tot wat hier wordt beschreven. Een gezond verstand is het beste middel om de veiligheid van jezelf en je medeleerlingen of collega’s te bewaken. De regels zijn een hulpmiddel voor het geval dat gezond verstand tekort dreigt te schieten.

Wanneer de regels worden overtreden, stelt de school een sanctie vast. Die sanctie kan – afhankelijk van de zwaarte van de overtreding – zelfs tijdelijke of, bij zware gevallen, permanente verwijdering van school betekenen. Soms is de overtreding zo ernstig dat ook de wet wordt overtreden. Dan komt ook de politie eraan te pas; de school zal dan, behalve het opleggen van een eigen sanctie, de overtreding bij justitie aanmelden of aangifte doen. Elke overtreding van de wet houdt in alle gevallen ook een overtreding van de schoolregels in.


Burgerschap

Het onderwijs op school is mede gericht zijn op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie. Daarom zijn de uitingen van leraren in lijn met de democratische rechtsstaat, en grijpen we in als de uitingen van leerlingen daarmee in strijd zijn.


Wapens

In Nederland mag iemand alleen een wapen bij zich hebben als hij daarvoor een vergunning heeft. Als bij een controle bij een van de leerlingen een wapen wordt aangetroffen, wordt daarvan aangifte gedaan bij de politie. De definitie van een wapen is vastgelegd in de wapenwet. Daarnaast geldt deze paragraaf voor alle voorwerpen die zodanig kunnen worden gebruikt dat een ander letsel toegebracht kan worden. Het is aan de school om, afhankelijk van de situatie, een voorwerp als wapen te bestempelen en de strafmaat te bepalen. Steekvoorwerpen in alle soorten en maten vallen in elk geval binnen het bereik van deze paragraaf evenals z.g. laserpennen.


Drugs en alcohol

Handel in drugs is een strafbaar feit en wordt op de PSG niet getolereerd. Ook het gebruik of bezit van drugs of alcohol is op de PSG niet toegestaan. In welke vorm het ook wordt aangetroffen: je kunt in elk geval rekenen op enkele dagen schorsing of zelfs verwijdering van school, afhankelijk van de hoeveelheid en de aard van het vergrijp. Het zal duidelijk zijn dat deze regel niet alleen tijdens de lessen, maar ook op schoolavonden, werkweken en excursies geldt.


Vuurwerk

Vuurwerk mag in Nederland alleen worden afgestoken op bepaalde, in de wet vastgelegde, dagen. Daar valt nooit een schooldag onder. Bezit en/of gebruik van vuurwerk op school is daarmee ook een overtreding van de wet.


Geweld

Een veilige school is een geweldloze school. Gebruik van lichamelijk geweld is ook een overtreding van de wet. Dan geldt hetzelfde als bij wapens, drugs en vuurwerk; er zal aangifte worden gedaan bij de politie. Het is, net als het gebruik van verbaal geweld (schelden, schreeuwen, beledigen, bedreigen e.d.) in elk geval een overtreding van de schoolregels.


Seksuele intimidatie

Een bijzondere vorm van geweld is seksuele intimidatie. Ook hiervan wordt aangifte gedaan bij de politie en kun je een sanctie van school verwachten. Omdat seksuele intimidatie vaak een grote uitwerking heeft op het slachtoffer en op de omgeving, is het twijfelachtig of je als dader onder zulke omstandigheden wel op school kunt blijven. Op elke school zijn vertrouwenspersonen aanwezig die de slachtoffers – en in sommige gevallen ook daders – kunnen helpen.


Diefstal, heling, vernieling, vandalisme

Ook hier kan in sommige gevallen sprake zijn van overtreding van de wet en zal aangifte worden gedaan. In elk geval overtreed je de schoolregels. Als je schade aanricht aan eigendommen van anderen (medewerkers, medeleerlingen, schooleigendommen), dan zal je daarvoor aansprakelijk worden gesteld en de kosten moeten vergoeden.


School en omgeving

Scholen zijn onderdeel van de samenleving en staan daar letterlijk middenin. Dat betekent dat je op weg naar en van school en in de pauzes te maken kunt hebben met de directe omgeving van de school, de buurt. Het is niet de bedoeling dat buurtbewoners last hebben van leerlingen van de scholen. Wie overlast veroorzaakt, moet rekening houden met sancties.


Mobiele apparatuur, camera’s en/of opnameapperatuur

Op alle scholen van de PSG zijn zones ingesteld waarbinnen het gebruik van deze apparatuur beperkt of verboden is. Het maken van foto-, film- of geluidsopnames van andere personen is altijd verboden, tenzij die ander daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Je niet houden aan deze regel kan tot gevolg hebben dat je telefoon, camera of ander apparaat in bewaring genomen wordt. Voor gebruik in de les, van bijvoorbeeld een smartphone, moet de docent nadrukkelijk toestemming geven.


Pesten

Pesten, treiteren en discrimineren lijken niet uit te bannen onderdelen van het leerlingenbestaan. Sommige leerlingen worden zodanig gepest dat zij er psychische problemen van ondervinden waar zij gedurende de rest van hun leven last van kunnen houden. Pesten en treiteren worden door de school dan ook niet getolereerd. Elke school heeft een anti-pestprotocol en een antipestcoördinator.

Voor wie als pester betrapt wordt, kan dat grote gevolgen hebben. Dat geldt voor alle vormen van pesten, treiteren en discrimineren. De school kan ook een sanctie opleggen als het pesten zich heeft afgespeeld buiten de school, via computer of (mobiele) telefoon. De school hecht er groot belang aan dat pesterijen worden gemeld. De ervaring leert dat dat een belangrijke stap is om het pesten met succes aan te pakken. De basis wordt gevormd door wederkerigheid, door het verbinden van rechten en plichten: ”Als ik ergens recht op heb, dan heb ik de verantwoordelijkheid om jou dat recht ook te gunnen, en jij hebt dezelfde rechten en plichten tegenover mij.”


Kluisjes

De school stelt aan elke leerling een kluisje ter beschikking. Hierin kunnen eigendommen worden opgeborgen. Iedereen wordt dringend geadviseerd geen kostbare voorwerpen mee naar school te nemen. Dure sieraden, horloges en kledingstukken kunnen beter thuis worden gelaten, vooral op dagen dat er gymnastiekles is. De school stelt zich niet aansprakelijk voor zoekraken, beschadiging of diefstal van eigendommen van de leerlingen, ook niet uit kluisjes. De schoolleiding behoudt zich het recht voor om, eventueel in samenwerking met de politie, kluisjes van leerlingen te inspecteren en te zoeken naar alles wat bij de wet en/of door de school verboden is, inclusief in kleding en tassen die zich in de kluisjes bevinden. Deze inspecties vinden jaarlijks plaats. De controles kunnen plaatshebben zonder vooraankondiging aan en zonder toestemming van ouders en leerlingen. Deze controles zijn zowel gericht als willekeurig en vinden plaats in en rond de school. De controles worden uitgevoerd op grond van afspraken in het Veiligheidsconvenant.


Niet-leerlingen

Voor niet-leerlingen is het gebouw en het plein verboden terrein. Vrienden of vriendinnen die een leerling komen ophalen, moeten buiten het terrein wachten. Er kunnen maatregelen worden getroffen tegen die leerlingen die duidelijk contact hebben of zoeken met niet-leerlingen. Die maatregelen zullen zeker volgen als die niet-leerlingen zich niet weten te gedragen en/of voor overlast zorgen.


Cameratoezicht

Om de veliigheid te bevorderen, zijn in een aantal gebouwen camera’s geinstalleerd. De opgenomen beelden worden, in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, maximaal vier weken bewaard. Inzage via de school is niet mogelijk . De polotie kan, in het belang van het onderzoek eventueel beelden tonen aan externen. Op verzoek van de politie kan het beeldmateriaal langer dan vier weken worden bewaard.


Een schoon milieu in en om de school

Op alle pleinen, in hallen en gangen, lokalen en overblijfruimten staan afvalbakken. Afval hoort in afvalbakken, niet op de grond. We proberen met zijn allen de school en de omgeving zo schoon mogelijk te houden en zijn daar dan ook met zijn allen verantwoordelijk voor. Het vuil dat desondanks op de grond belandt, zal opgeruimd moeten worden. Op school worden daarom veegbeurten door leerlingen georganiseerd, zodat na de pauzes echt alle troep weer verdwijnt.