basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg

Verzekering

De stichting Purmerendse ScholenGroep heeft voor alle leerlingen een ongevallenverzekering en een doorlopende reis-/annuleringsverzekering afgesloten.


Ongevallenverzekering

Op grond van de ongevallenverzekering zijn de leerlingen verzekerd. Deze verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot overlijden of blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkenen geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade valt niet onder de dekking; als bijvoorbeeld tijdens de gymles een bril door een bal wordt beschadigd, wordt deze niet door school vergoed.

De ongevallenverzekering is afgesloten onder de navolgende voorwaarden:

  • € 12.500,00 per persoon in geval van overlijden.
  • € 60.000,00 maximaal per persoon in geval van blijvende invaliditeit.
  • € 3.000,00 maximaal per persoon voor geneeskundige kosten.
  • € 3.000,00 maximaal voor tandheelkundige kosten.
  • € reiskosten t.b.v. ouders/verzorgers € 0,19 per km met een maximum van € 100,00
  • € 1.500,00 maximaal per persoon bij agressie en geweld.


Deze verzekering is van kracht gedurende de schooltijden evenals tijdens het gaan en komen van de scholen, en wel vanaf een uur voor de aanvang tot een uur na het verlaten van de school. Bovendien is deze verzekering van kracht gedurende excursies, schoolreizen en werkweken, die onder leiding staan van de school. In principe vallen alle door de school geïnitieerde activiteiten onder de dekking van de verzekering.

Indien onverhoopt een leerling een ongeval mocht overkomen, moet dit onmiddellijk aan de administratie van de school worden medegedeeld. De leerling ontvangt dan een schadeaangifteformulier dat na invulling en ondertekening onmiddellijk moet worden ingeleverd bij de administratie van de PSG.


Eigendommen van de leerlingen

De school stelt zich niet aansprakelijk voor zoekraken, beschadiging of diefstal van eigendommen van de leerlingen, ook niet uit kluisjes.

Nota bene

  1. Schade die door onrechtmatig handelen van een leerling wordt veroorzaakt, valt onder de eigen verantwoordelijkheid van die leerling (of die van de ouders als de leerling jonger dan 14 jaar is). In geval van schade zal dan aanspraak moeten worden gemaakt op de particuliere verzekering van de betreffende leerling/ouders.
  2. De verzekeringen die de PSG heeft afgesloten t.b.v. leerlingen en medewerkers dienen slechts als aanvulling op de eigen (particuliere) verzekeringen van de leerling/ouders. Dit betekent dat er altijd eerst een beroep gedaan moet worden op de eigen verzekering om de schade te verhalen. Keert de eigen verzekering niet of onvolledig uit, dan zal de verzekering die de PSG heeft afgesloten aangesproken kunnen worden.


Bovenstaande geldt niet in het geval van de doorlopende reisverzekering. Bij bijvoorbeeld schade aan de bagage kan er direct een beroep worden gedaan op de doorlopende reisverzekering van de PSG.