vmbo basis, kader en gemengde leerweg

Leerlingenzorg

Leerlingenzorg

Net zoals alle scholen in Nederland hebben wij op school te maken met de invoering van Passend Onderwijs per 1-8-2014.

Het zorgteam

Soms heeft een leerling in zijn ontwikkeling extra hulp nodig .Dat kan zijn op het gebied van leren of bij de sociaal –emotionele ontwikkeling. Het zorgteam geeft advies aan de mentoren en vakdocenten . Hulp kan intern op school worden aangeboden , maar het kan ook zijn dat er externe hulp wordt geadviseerd. Het zorgteam bespreekt de leerling op het verzoek van de mentor in samenwerking met de zorgfunctionaris .Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld.
Het zorgteam op SG Gerrit Rietveld bestaat uit:
• De teamleider
• De ondersteuningscoördinator 
• De begeleider passend onderwijs.
• De schoolpsycholoog.

Als de hulpvraag in stand blijft , bekijkt het zorgteam of er meer hulp nodig is en organiseert de zorg -coördinator een Multi Disciplinair Overleg (MDO).

Multi Disciplinair overleg (MDO)
Er is Multi disciplinair overleg (MDO) als er zich bij een leerling situaties voordoen die extra begeleiding of hulpverlening nodig hebben . In dit overleg komen interne en externe betrokkenen samen met ouder(s) of verzorgers en (vaak ook de leerling) bij elkaar . Er worden afspraken gemaakt met de betrokkenen bij de diverse onderdelen van de aanpak . De ouders en overige betrokkenen ontvangen van een MDO een gespreksverslag.

Schoolmaatschappelijk werk

De school heeft vanuit een gemeentelijke regeling de beschikking over een eigen schoolmaatschappelijk werker die de leerlingen op school kan begeleiden . De schoolmaatschappelijk werker is 3 dagen per week werkzaam op school. De schoolmaatschappelijk werker richt zich op sociaal/emotionele ondersteuning en kan zonodig een huisbezoek afleggen.

Trajectklas

De trajectklas is bedoeld voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kan gaan om begeleiding op sociaal-emotioneel en op gedragsmatig gebied, maar ook om begeleiding bij het aanleren van planning en studievaardigheden. De begeleiding kan worden ingezet wanneer dat in het zorgteam is besloten. Doelstelling is om leerlingen met een diploma van school te laten gaan dat past bij hun onderwijs/leerprofiel. De beoogde effecten van ondersteuning vanuit de trajectklas zijn het voorkomen van afstroom, uitstroom naar het Voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en voorkomen van vroegtijdig school verlaten. Voor leerlingen die in aanmerking komen voor deze vorm van begeleiding wordt in samenspraak met ouders en mentor of zorgfunctionaris een plan met concreet omschreven doelen opgesteld, een Onderwijs Ontwikkelplan ( OPP) Deze wordt vervolgens met regelmaat in goed overleg geëvalueerd .
De begeleiding vanuit de Trajectklas wordt verzorgt door 2 begeleiders Passend onderwijs ( BPO).

Training Plannen en Organiseren van huiswerk /schoolwerk.
Op school wordt in klein groepsverband een training Plannen en Organiseren van huiswerk /schoolwerk aangeboden. Dit is een module van 6 keer.

Remedial teaching

Binnen onze school hebben we een Remedial teacher .
Deze extra begeleiding wordt ingezet bij leerlingen die moeite hebben met bepaalde onderdelen van de leerstof. Alle leerlingen met leerwegondersteuning (LWOO) krijgt Remedial Teaching aangeboden.

Faalangst

Angst om te falen kan soms zo sterk zijn , dat de prestaties van de leerling aanzienlijk verslechteren. Het zorgteam kan leerlingen daarom adviseren aan de training ‘ Omgaan met faalangst ‘ mee te doen.
Er een faalangsttrainer op school.

Klassentraining

Een training voor een hele klas , met als doel het sociale klimaat in de klas versterken kan op school geboden worden. Verschillende thema’s komen hierbij aan bod , bijvoorbeeld samenwerken of pesten/uitdagen, maar ook opbouwen en zelfvertrouwen.

Verwijzing naar externe partijen

Soms gebeurt het dat de zorg/ondersteuning buiten het bereik van de school lijkt te vallen , de zorg coördinator kan dan in overleg met de leerling en ouders/verzorgers contact maken en verwijzen naar externe instantie (s) zoals Loket Jeugd.
Voor een Competentie /sociale vaardigheidstraining verwijst de school eveneens naar Loket Jeugd.