basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg

Onderwijs op SG Gerrit Rietveld

Leren door doen en ervaren

Onze docenten zijn betrokken, hebben hart voor het vmbo en willen het beste uit elke leerling halen. Het is onze overtuiging dat leerlingen vooral leren door te doen en te ervaren. Ons onderwijs is erop gericht om leerlingen beroepsvaardigheden en algemene vaardigheden aan te leren, die zij nodig hebben voor het vervolgonderwijs en de steeds veranderende arbeidsmarkt. Leerlingen halen na vier jaar een vmbo-diploma. Een vmbo-diploma biedt toelatingsrecht op het mbo, ongeacht welk profielvak is gevolgd.

 

Respect, Veiligheid & Plezier

De leerlingen en docenten op SG Gerrit Rietveld hebben gekozen om met elkaar om te gaan vanuit drie kernwaarden: Respect, Veiligheid en Plezier. Deze kernwaarden vormen de basis waarop iedereen met elkaar samenwerkt op onze school. We hanteren principes van Positive Behavior Support (PBS). SG Gerrit Rietveld heeft een veilig, warm en rustig schoolklimaat, waar leerlingen zich thuis voelen. Gewenst gedrag wordt gezien en beloond. We hanteren duidelijke regels en docenten bieden veiligheid en structuur.

 

Driehoek leerling – ouders- mentor

We vinden het belangrijk om nauw samen te werken met ouders aan de ontwikkeling van de leerling. Hierin is de driehoek leerling – ouders – mentor van groot belang. Dit betekent dat we van ouders een actieve betrokkenheid verwachten bij de schoolloopbaan van de leerling. Wij nodigen ouders regelmatig uit voor informatiebijeenkomsten en driehoeksgesprekken. Uiteraard kunnen ouders zelf contact opnemen met de mentor en docenten als de situatie daarom vraagt.

 

Leerlingen het stuur, docenten het tempo

Onze leerlingen leren ‘leren’ en leren ‘kiezen’, tijdens het doen van projecten en volgen van keuzevakken. Tegelijkertijd oriënteren zij zich op hun loopbaan en de verschillende werkvelden. We bieden zoveel mogelijk onderwijs op maat aan, door leerlingen keuzemogelijkheden te geven. Het leerproces van de leerling staat centraal.

Wie ben ik?, wat kan ik?, wat wil ik?

Onze school staat midden in de maatschappij en we stimuleren maatschappelijke betrokkenheid bij leerlingen. Door het doen van projecten en LOB-activiteiten worden leerlingen zich steeds meer bewust van de wereld om hun heen en krijgen de leerlingen de gelegenheid om eigen talenten te ontdekken en te benutten. Tijdens de wekelijkse Rietvelduren wordt er aandacht besteed aan de leerlijnen: LOB-vaardigheden, studievaardigheden en sociaal-emotionele vaardigheden. Alle leerlingen werken gedurende hun Rietveldloopbaan aan een persoonlijk loopbaandossier en voeren loopbaangesprekken met de mentor. Leerlingen leren hierdoor te reflecteren op zichzelf, aan de hand van vragen: Wie ben ik?, Wat kan ik? en Wat wil ik?

 

Ontwikkeling van ons onderwijs

In (toekomstige) beroepen gaat het om het maken van een product of leveren van een dienst, vandaar de keuze om ook het profielvak Dienstverlening & Producten aan te bieden. D&P is een loopbaangericht profielvak in tegenstelling tot onze twee techniekprofielen die meer beroepsgericht zijn. D&P geeft ruimte om de keuze voor beroep uit te stellen en de tijd te gebruiken om uit te zoeken wat past bij interesses, talenten en mogelijkheden van de leerlingen.