vmbo basis, kader en gemengde leerweg

Organisatie

De Purmerendse ScholenGroep

SG Gerrit Rietveld maakt deel uit van de Purmerendse ScholenGroep (PSG). De PSG is een ‘brede’ scholengroep. Alle onderwijssoorten zijn er in opgenomen: gymnasium, atheneum, havo, alle leerwegen van het vmbo en ook het zo geheten praktijkonderwijs. De PSG bestaat uit zes scholen.

Schoolleiding

De eindverantwoordelijkheid voor de school berust bij de schoolleiding. De schoolleiding wordt gevormd door:
• Mevr. Edith Pals, directeur
• Mevr. Berdien Meijberg, teamleider onderbouw
• Dhr. Hugo van den Berg, teamleider bovenbouw

Kernteams

We werken op SG Gerrit Rietveld in drie kernteams. Een kernteam bestaat uit een vaste groep docenten, een lid van het zorg- en ondersteuningsteam en een teamleider rondom een aantal klassen. In de kernteams wordt op zeer regelmatige basis met elkaar gesproken over de leerlingen en ons onderwijs. De samenstelling van de kernteams voor het schooljaar 2021 – 2022 is als volgt:

Kernteam onderbouw:
Verantwoordelijke teamleider is mevrouw Meijberg.
- leerjaar 1 & 2, klassen R1A t/m R1F & R2A t/m R2C


Kernteams bovenbouw:
Verantwoordelijke teamleider is de heer Van den Berg.

- leerjaar 3, klassen R3A t/m R3E

- leerjaar 4, klassen R4A t/m R4E

 

Lessentabel en vakken

In de lessentabel staat precies vermeld hoeveel uur elk vak in een leerjaar aan bod komt. De lessentabellen, zoals die van toepassing zijn in het schooljaar 2022-2023, vindt u verderop.

In klas 1 en 2 wordt naast vakken als Engels, Nederlands en wiskunde ook gewerkt in leergebieden. Dit houdt in dat vakken gecombineerd worden aangeboden. In klas 3 en 4 bestaan de lessen uit een profielvak, profiel gebonden vakken en algemeen vormende vakken. Hieronder treft u een overzicht van alle verschillende lessen die op SG Gerrit Rietveld worden aangeboden.

 

Algemene vakken/leergebieden
 • Nederlands
 • Engels
 • Wiskunde
 • Mens en Maatschappij (geschiedenis, aardrijkskunde en economie)
 • Mens en Natuur (biologie en verzorging)
 • Beeldende vorming
 • Lichamelijke opvoeding
 • Maatschappijleer
 • Science
 • Natuur- en scheikunde
 • Algemene techniek
 • Economie
 • Zorg & Welzijn
 • Rekenen en profiel ondersteunend rekenen
 • Taal
 • KIC (kracht in controle)
 • Dienstverlening & Producten
  • 21e eeuwse vaardigheden
  • ICT

 

Rekenen en taal

In alle leerjaren staat rekenen en taal op de lessentabel. Wij vinden het belangrijk om in een doorlopende leerlijn toe te werken naar het gewenste referentieniveau voor de toelating op het mbo.

 

Profielgebonden vakken

 • Economie
 • Biologie
 • Nask

Profielvakken in leerjaar 3 en 4

 • Produceren, Installeren en Energie (PIE)
 • Mobiliteit en Transport (M&T)
 • Dienstverlening & Producten (D&P)

 

Maatwerkuur

Naast de lessen in het lesrooster hebben de leerlingen elke dag het eerste lesuur van 08.15 – 08.45 uur het maatwerkuur in het lesrooster staan. Tijdens het maatwerkuur zijn alle docenten beschikbaar en is er ruimte voor extra begeleiding voor een vak, inhalen van toetsen of huiswerkbegeleiding.

 

Het overzicht van het zogenaamde lessentabel vind u hieronder. In het lessentabel ziet u hoeveel uren elke les gegeven wordt. Gespecificeerd naar onderbouw (1&2) en bovenbouw (3&4)

Lessentabel onderbouw

Lessentabel bovenbouw

De leerlingenraad 

Vertegenwoordigers uit verschillende klassen zijn actief in onze leerlingenraad. Zij vormen voor de schoolleiding een klankbord. Regelmatig komt de raad onder leiding van een docent bij elkaar om onderwerpen te bespreken die voor leerlingen van belang zijn. Vanuit de leerlingenraad zijn ook thema-commissies actief. De feestcommissie bijvoorbeeld, organiseert vieringen, het schoolfeest en andere leuke activiteiten.


De ouderraad en vrijwillige ouderbijdrage

Om de school goed te kunnen laten functioneren, is actieve betrokkenheid van ouders onmisbaar. SG Gerrit Rietveld heeft een betrokken en actieve ouderraad. De Ouderraad vertegenwoordigt de ouders. De ouderraad vormt de schakel tussen ouders en de schoolleiding. De raad overlegt vijf keer per jaar met de schoolleiding allerlei zaken die spelen, zoals vragen van ouders en ontwikkelingen in de school. De ouderraad beheert ook het fonds van de ouderbijdrage. De inkomsten van dit fonds worden verkregen uit de vrijwillige ouderbijdrage.

Uit het ouderfonds worden onder andere excursies, klassenactiviteiten en de diploma- uitreiking betaald. De ouderraad bepaalt in overleg met de schoolleiding waar het geld aan besteed wordt. Voor meer informatie over de ouderbijdrage verwijzen wij u graag naar bijlage 2 van dit boekje.

De ouderraad helpt bij bepaalde avondactiviteiten. De raad is actief op de voorlichtingsavond en helpt bij de diploma-uitreiking. Er is altijd behoefte aan nieuwe leden! Via onze website kunt u contact opnemen of vragen stellen.

 

Medezeggenschap

SG Gerrit Rietveld heeft een medezeggenschapsraad waar medewerkers, ouders en leerlingen instemmings- en adviesrecht hebben op het schoolbeleid. Meer informatie over medezeggenschap vindt u onder punt 5 van bijlage 2.


Leerlingenstatuut

De PSG heeft een leerlingenstatuut waarin rechten en plichten van leerlingen zijn vastgelegd. De tekst staat op de website van de PSG (www.psg.nl) en in de schoolgids.

 

Nieuwsbrief “De Stoel”

Gedurende het schooljaar informeren wij de ouders over het reilen en zeilen van de school via onze nieuwsbrief “De Stoel”. De nieuwsbrief verschijnt rond de vakanties en wordt via de mail verstuurd en is terug te vinden op de website.