basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg

Organisatie

De Purmerendse ScholenGroep

SG Gerrit Rietveld maakt deel uit van de Purmerendse ScholenGroep (PSG). De PSG is een ‘brede’ scholengroep. Alle onderwijssoorten zijn er in opgenomen: gymnasium, atheneum, havo, alle leerwegen van het vmbo en ook het zo geheten praktijkonderwijs. De PSG bestaat uit zes scholen.

 

Schoolleiding SG Gerrit Rietveld

De eindverantwoordelijkheid voor de school berust bij de schoolleiding. De schoolleiding wordt gevormd door:
• Mevr. Edith Pals, directeur
• Mevr. Berdien Meijberg, teamleider onderbouw
• Dhr. Hugo van den Berg, teamleider bovenbouw

 

Kernteams

We werken op SG Gerrit Rietveld in kernteams. Een kernteam bestaat uit een vaste groep docenten, een lid van het ondersteuningsteam en een teamleider rondom een aantal klassen. In de kernteams wordt op zeer regelmatige basis met elkaar gesproken over de leerlingen en ons onderwijs. De samenstelling van de kernteams voor het schooljaar 2023 – 2024 is als volgt:

Kernteams onderbouw:
Verantwoordelijke teamleider is mevrouw Meijberg.

Leerjaar 1 & Leerjaar 2


Kernteams bovenbouw:
Verantwoordelijke teamleider is de heer Van den Berg.

Leerjaar 3 & Leerjaar 4

 

Lessentabel en vakken

In de lessentabel staat precies vermeld hoeveel uur elk vak in een leerjaar aan bod komt. De lessentabellen, zoals die van toepassing zijn in het schooljaar 2023-2024, vindt u verderop.

In klas 1 en 2 wordt naast vakken als Engels, Nederlands en wiskunde ook gewerkt in leergebieden. Dit houdt in dat vakken gecombineerd worden aangeboden. In klas 3 en 4 bestaan de lessen uit een profielvak, profiel gebonden vakken en algemeen vormende vakken. Hieronder treft u een overzicht van alle verschillende lessen die op SG Gerrit Rietveld worden aangeboden.

 

Algemene vakken/leergebieden
 • Nederlands
 • Engels
 • Wiskunde
 • Mens en Maatschappij (geschiedenis, aardrijkskunde en economie)
 • Mens en Natuur (biologie en verzorging)
 • Beeldende vorming
 • Lichamelijke opvoeding
 • Maatschappijleer
 • Science
 • Natuur- en scheikunde
 • Algemene techniek
 • Economie
 • Zorg & Welzijn
 • Rekenen en profiel ondersteunend rekenen
 • Taal
 • KIC (kracht in controle)
 • Dienstverlening & Producten
  • 21e eeuwse vaardigheden
  • ICT

 

Rekenen en taal

In alle leerjaren staat rekenen en taal op de lessentabel. Wij vinden het belangrijk om in een doorlopende leerlijn toe te werken naar het gewenste referentieniveau voor de toelating op het mbo.

 
Profielgebonden vakken
 • Economie
 • Biologie
 • Nask
Profielvakken in leerjaar 3 en 4
 • Produceren, Installeren en Energie (PIE)
 • Mobiliteit en Transport (M&T)
 • Dienstverlening & Producten (D&P)

Het overzicht van de lessentabel vind u hieronder. In het lessentabel ziet u hoeveel uren elke les gegeven wordt. Gespecificeerd naar onderbouw (1&2) en bovenbouw (3&4)

Lessentabel onderbouw

Lessentabel bovenbouw

 

Heterogene brugklassen

In de onderbouw kunnen leerlingen geplaatst en bevorderd worden naar een heterogene brugklas. Dit kan zowel een basis/kader als kader/gemengde heterogene klas zijn. Leerlingen kunnen per vak op het juiste niveau werken dat het beste bij hen past. Aan het einde van leerjaar 2 wordt het niveau voor de bovenbouw bepaald.

 

Maatwerkuur

Naast de lessen in het lesrooster hebben de leerlingen, wanneer het rooster het toelaat, het eerste lesuur van 08.15 – 08.45 uur het maatwerkuur in het lesrooster staan. Tijdens het maatwerkuur zijn alle docenten beschikbaar en is er ruimte voor extra begeleiding voor een vak, inhalen van toetsen of huiswerkbegeleiding.

 

De leerlingenraad 

Vertegenwoordigers uit verschillende klassen zijn actief in onze leerlingenraad. Zij vormen voor de schoolleiding een klankbord. Regelmatig komt de raad onder leiding van een docent bij elkaar om onderwerpen te bespreken die voor leerlingen van belang zijn. Vanuit de leerlingenraad zijn ook thema-commissies actief. De feestcommissie bijvoorbeeld, organiseert vieringen, het schoolfeest en andere leuke activiteiten.

 

De ouderraad en vrijwillige ouderbijdrage

Om de school goed te kunnen laten functioneren, is actieve betrokkenheid van ouders onmisbaar. SG Gerrit Rietveld heeft een betrokken en actieve ouderraad. De Ouderraad vertegenwoordigt de ouders. De ouderraad vormt de schakel tussen ouders en de schoolleiding. De raad overlegt vijf keer per jaar met de schoolleiding allerlei zaken die spelen, zoals vragen van ouders en ontwikkelingen in de school. De ouderraad beheert ook het fonds van de ouderbijdrage. De inkomsten van dit fonds worden verkregen uit de vrijwillige ouderbijdrage.

Uit het ouderfonds worden onder andere excursies, klassenactiviteiten en de diploma-uitreiking betaald. De ouderraad bepaalt in overleg met de schoolleiding waar het geld aan besteed wordt. Voor meer informatie over de ouderbijdrage verwijzen wij u graag naar hoofdstuk Schoolkosten van dit boekje.

De ouderraad helpt bij bepaalde avondactiviteiten. De raad is actief op de voorlichtingsavond en helpt bij de diploma-uitreiking. Er is altijd behoefte aan nieuwe leden! Heeft u interesse, geeft dit aan bij de mentor van uw kind.

 

Medezeggenschap

SG Gerrit Rietveld heeft een medezeggenschapsraad waar medewerkers, ouders en leerlingen instemmings- en adviesrecht hebben op het schoolbeleid. Meer informatie over medezeggenschap vindt u onder punt 5 van bijlage 2.

 

Leerlingenstatuut

De PSG heeft een leerlingenstatuut waarin rechten en plichten van leerlingen zijn vastgelegd.