basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en Centraal Examen


(PTA) en Centraal Examen

Alle derde- en vierdejaars leerlingen leggen gedurende deze twee schooljaren een per vak verschillend aantal dossiertoetsen en handelingsdelen af. Alle handelingsdelen moeten met een voldoende beoordeling afgesloten worden. Deze toetsen staan vermeld in het PTA en vormen samen het schoolexamencijfer per vak. De Programma’s van Toetsing en Afsluiting worden elk jaar uiterlijk 1 oktober op onze website gepubliceerd. Daarnaast maken alle leerlingen in het derde leerjaar voortgangstoetsen. Deze toetsen tellen alleen mee voor de bepaling van het rapportcijfer in het derde leerjaar.

In het derde leerjaar worden de rapportcijfers uiteindelijk bepaald door de resultaten van de afgenomen voortgangstoetsen, handelingsdelen en de dossiertoetsen. In het PTA staat ook omschreven onder welke voorwaarden leerlingen gemiste toetsen alsnog mogen maken. Ook staat beschreven welke herkansingsmogelijkheden er geboden worden.

In het vierde leerjaar leggen de leerlingen alleen maar handelingsdelen en dossiertoetsen af. Uiteindelijk ontstaat een schoolexamencijfer. Tegen het einde van het jaar nemen alle leerlingen deel aan de landelijke praktijkexamens en de landelijke, centrale digitale examens. Het resultaat van deze examens en het resultaat van de schoolexamens bepalen uiteindelijk tezamen of een leerling al dan niet geslaagd is. De gang van zaken in het 4e leerjaar is verder uitvoerig beschreven in het Programma van Toetsing en Afsluiting.

 

Beroepsmogelijkheden

Wat betreft de gang van zaken rond het Programma van Toetsing en Afsluiting kan de leerling in beroep gaan tegen een bepaalde beslissing. Hoe de leerling dan dient te handelen staat in het Examenreglement dat uiterlijk 1 oktober op onze website wordt gepubliceerd. Voor klachten over het schoolexamen Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en het Centraal Examen verwijzen wij naar het informatieboekje over dit onderwerp op onze website wordt gepubliceerd. Er is een speciale bezwarencommissie voor het schoolexamen die in laatste instantie beslist over bezwaren.

Centrale examen

De data van het eindexamen op SG Gerrit Rietveld wijken af van de landelijke data. Meer informatie vindt u in het PTA-boekje dat wordt uitgereikt en op mijn.psg.nl is gepubliceerd.

 

Diploma-uitreiking

Diploma-uitreiking schooljaar 2023-2024 is op woensdag 17 juli 2024.