basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg

Schoolafspraken

SG Gerrit Rietveld is een school waar we respect voor elkaar hebben.

We vallen elkaar niet lastig en gaan fatsoenlijk met elkaar om. Dit betekent dat er niet wordt gepest, gescholden en gediscrimineerd. Ongewenste intimiteiten komen niet voor en we letten op ons taalgebruik.

Respect geldt ook voor eigendommen van anderen; stelen of vernielen van andermans spullen kan natuurlijk niet. Jassen, sjaals, petten en andere buitenkleding draag je niet binnen, maar berg je op in je kluisje. Eten en drinken gebeurt alleen in de aula. Ook kauwgom kauwen is in de rest van het gebouw niet toegestaan.

Wij willen als school dat onze cultuur herkenbaar is voor iedereen, dat iedereen weet waar wij voor staan. Niet alleen in onze visie en missie op onze website maar met name in ons dagelijks handelen in en om de school. Onze drie kernwaarden, respect, veiligheid en plezier, zijn daarin onze ankerpunten en van daaruit spreken we naar elkaar, naar leerlingen en naar ouders verwachtingen uit.


Schoolafspraken

Aan het begin van het jaar is het goed om met elkaar af te spreken wat we van elkaar verwachten. De belangrijkste schoolafspraken die we hebben, zijn eigenlijk heel gewoon. Ze gaan over hoe wij met elkaar willen omgaan op SG Gerrit Rietveld. Met de volgende vijf basisregels in het achterhoofd, kom je een heel eind:

  • Dit is een school waar we respect hebben voor elkaar.
  • Dit is een school waar je komt om te leren.
  • Dit is een veilige school.
  • Dit is een rustige school.
  • Dit is een schone school.

Kluisjescontrole

De schoolleiding behoudt zich het recht voor om, eventueel in samenwerking met de politie, kluisjes (gereedschapskisten) van leerlingen te inspecteren en te doorzoeken naar wapens, drugs, drank, vuurwerk, kortom naar alles wat bij de wet en/of door de school verboden is. Deze inspecties zullen tenminste één keer per jaar plaatsvinden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de moedersleutel, die in het bezit is van de schoolleiding. De zich in de kluisjes bevindende kleding en tassen zullen eveneens worden geïnspecteerd. De controles kunnen plaatsvinden zonder vooraankondiging aan en zonder toestemming van ouders en leerlingen. Deze controle is zowel gericht als willekeurig op grond van het Convenant inzake veiligheid in en rond school. U vindt de tekst van dit Convenant in de Schoolgids die is gepubliceerd op www.psg.nl.


Time-outlokaal

Op SG Gerrit Rietveld maken we gebruik van een time-out lokaal. Indien een leerling uit de les wordt verwijderd of moet nakomen zal dit plaatsvinden in het time-out lokaal. In het time-out lokaal zit een medewerker die gesprekken voert met de uit de les verwijderde leerling. Het time-out lokaal bepaalt niet of er een maatregel nodig is. Aan het einde van de les gaat de leerling terug naar de vakdocent om het uitsturen te bespreken. Indien nodig zal de mentor contact opnemen met de ouders van de leerling. Een leerling die uit de les is verwijderd, zal die les, bij de vakdocent, moeten inhalen. De vakdocent maakt een afspraak met de leerling over het inhalen van de les.

Telefoon, tablet e.d.

Een mobiel apparaat mag op school niet tijdens de les worden gebruikt. Behalve als de docent daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Houd je je niet aan deze afspraak, dan volgt een maatregel. Bijvoorbeeld in beslagname van de telefoon tot en met het einde van de lesdag. Gebeurt het de volgende keer weer, dan neemt de docent ook contact op met ouders om dit storende gedrag te bespreken. In het uiterste geval maakt de docent melding van het storende gedrag bij de teamleider. Deze maakt vervolgens een afspraak met ouders om te bespreken hoe een en ander in de toekomst te voorkomen.

 

Sancties

Het uitgangspunt bij het opleggen van sancties is dat de leerling die het schoolklimaat in negatieve zin heeft beïnvloed in de gelegenheid wordt gesteld dit te herstellen. Sancties kunnen, al naar gelang de situatie, variëren van een goed gesprek tot een taak binnen school. In het uiterste geval kan de schoolleiding een leerling schorsen. In het geval van schorsing binnen school zal de leerling worden ingezet om te helpen met het uitvoeren van werkzaamheden van algemeen nut (zoals helpen met opruimen van schoolplein of aula, werkzaamheden bij de schoolkrant, papierprikken in de schooltuin).