basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg

Veiligheid en gedrag

Kluisgebruik en kostbare bezittingen

Elke leerling krijgt een kluisje waarin spullen kunnen worden opgeborgen. We adviseren de leerlingen gebruik te maken van hun kluis en hun tassen niet overal neer te leggen, wat de kans op diefstal vergroot. Kostbare bezittingen kunnen beter thuis worden gelaten.

De bezittingen van leerlingen zijn van school uit niet verzekerd tegen diefstal of beschadiging. Onderling ruilen van kluisjes is niet toegestaan! De school aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vermissing, diefstal of beschadiging van privé-eigendommen, zoals petten, laptops, iPads, smartphones of tablets. Ook niet als de privé-eigendommen uit een kluisje zijn ontvreemd. Wel kunt u in voorkomende gevallen vaak uw eigen inboedelverzekering aanspreken.

 

Veiligheidsvoorschriften

De leerlingen zijn verplicht om de veiligheidsvoorschriften die in de (praktijk) lokalen hangen op te volgen. In het belang van de veiligheid dient de leerling te allen tijde de aanwijzingen van de vakdocenten op te volgen.

Meer informatie over het onderwerp veiligheid vindt u in bijlage 2 van dit jaarboekje.

 

Veiligheid

SG Gerrit Rietveld is een veilige school, dit vinden onze leerlingen ook.

Om dit te bewerkstelligen hebben we een aantal schoolafspraken opgesteld. De eerst aangewezen persoon die een taak heeft op dit gebied is de mentor. Bijvoorbeeld besteedt de mentor op klassenniveau aandacht aan pesten en het voorkomen daarvan. Ook individuele problemen met pesten worden eerst met de mentor besproken. Samen gaan zij op zoek naar een oplossing. We hebben een pestprotocol. 

Onze leerlingen ervaren de school als veilig dit is ook terug te zien in de cijfers van de tevredenheid enquêtes (schooljaar 2022 – 2023) welke onze leerlingen hebben gegeven voor de sfeer en de veiligheid. De komende schooljaren borgen we ons “Gerrit Rietveld schoolklimaat”.

Voor de veiligheid gemiddeld 8,7

 

Leerlingbegeleider en pestcoördinator

Wij hebben op school een leerlingbegeleider, mevrouw E. Scheelings (rser@psg.nl), die de mentoren en teamleiders ondersteunt bij het creëren van een veilig sociaal klimaat en ze is ook contactpersoon voor de politie.

Mevrouw Scheelings is ook pestcoördinator en als zodanig voor ouders en leerlingen aanspreek punt als het gaat om pesten. Zij is verantwoordelijk voor de coördinatie van het anti-pestbeleid.

Leerlingen en ouders kunnen contact leggen met de pestcoördinator voor advies, ondersteuning, vragen en het melden van pesten.

 

Kledingvoorschriften

 

Interne vertrouwenspersonen

Leerlingen die iets in vertrouwen willen vertellen kunnen zich wenden tot één van de vertrouwensdocenten van de school, mw. B. Maas (mas@psg.nl) en dhr. R. Jansen (jsn@psg.nl). De vertrouwenspersoon kan helpen problemen te verduidelijken en advies geven over hoe er het beste gehandeld kan worden. Bijvoorbeeld als er sprake is van ongewenste intimiteiten.

De interne vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:

  • wettelijke meldingen doen;
  • voorlichting geven mbt eventueel te volgende klachtenprocedure;
  • door bemiddeling trachten een oplossing van de gemelde problemen te bereiken.

 

PSG breed 

Voor alle afspraken en regelingen in PSG verband verwijzen wij u naar de overkoepelende schoolgids op de website www.psg.nl en bijlage 2 in dit jaarboekje.