basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg

Verlof en verzuim


Ziekmelding

Wanneer de leerling ziek is, vragen we de ouders/verzorgers dit ‘s morgens voor 8.30 uur te melden.

Dat kan via ziekmelden.psg.nlafwezigmelden.psg.nl of telefonisch bij de receptie van de school

De receptie van school is bereikbaar op nummer 0299 435579.

Dit geldt ook als de leerling om een andere reden niet aanwezig kan zijn. Wanneer een leerling op school ziek wordt, dan meldt hij of zij dit bij ons Time-out lokaal. Als blijkt dat de leerling niet op school kan blijven, belt één van onze medewerkers de ouders op. Wanneer een leerling door ziekte een langere periode niet of moeilijk onderwijs kan volgen, wordt door de school naar mogelijkheden voor extra ondersteuning gezocht.

 

Verlof

Kort- en langdurend verlof dient te worden aangevraagd bij de schoolleiding. Het verlof dient zes weken van tevoren te worden aangevraagd middels een speciaal formulier. Dit formulier is verkrijgbaar bij de balie. Voor het opnemen van vakanties buiten de schoolvakanties om gelden aparte regels.

Meer informatie hierover vindt u in de bijlage 2 van dit jaarboekje, onder punt 3: leerplicht en kwalificatieplicht.


Te laat komen / ongeoorloofd verzuim

Als de leerling te laat komt met een geldige reden, vragen wij de ouders/ verzorgers dit op dezelfde dag zo spoedig mogelijk telefonisch bij de receptie van de school te melden.

Te laat komen belemmert het onderwijsproces. Het verstoort het leerproces in hoge mate én de leerling raakt achter op het schema. Daarom hebben wij een terugkommaatregel. Bij ongeoorloofd te laat komen moet de leerling zich de volgende ochtend om 8.15 uur melden bij de afdeling. De school stelt de ouders bij herhaaldelijk te laat komen/ongeoorloofd verzuim schriftelijk op de hoogte.

Te laat komen wordt door de leerplicht gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. Bij tien keer te laat komen of bij ongeoorloofde absentie, is de school verplicht dit te melden bij de afdeling leerplichtzaken in de woonplaats van de leerling.

De leerplichtambtenaar nodigt de leerling op school uit voor een preventief gesprek. Als dit verzuim verder oploopt, volgt er een tweede melding en zal de leerplichtambtenaar maatregelen nemen. Men kan de leerling bijvoorbeeld een HALT-straf opleggen. Indien nodig worden ouders en leerling voor een gesprek uitgenodigd om over de verdere toekomst op onze school te praten.