basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg

Sponsoring

Het sponsorbeleid van de PSG is gebaseerd op het Convenant “scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring”. In het Convenant zijn o.m. de volgende afspraken opgenomen. Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak van de school. Het mag de geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van de school niet in gevaar brengen. Sponsoring mag geen invloed hebben op het onderwijsaanbod, de onderwijsinhoud of de continuïteit van het onderwijs. In geval van klachten over sponsoring kunnen ouders, leerlingen en personeelsleden van de school een beroep doen op de klachtenregeling. Klachten over de concrete inhoud van reclame-uitingen kunnen worden ingediend bij de Reclame Code Commissie. De PSG legt afspraken met sponsoren vast in een overeenkomst. Als daaruit voor de school verplichtingen voortvloeien waarmee kinderen worden geconfronteerd dan moet de medezeggenschapraad instemmen met de sponsoring.